googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

god spreekt vanuit de hemel - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

god spreekt vanuit de hemel

Gepubliceerd door in dagboek ·
VOORWOORD

 
De atheïst die dit boek ter hand neemt en de titel “god spreekt vanuit de hemel” opmerkt, zal wellicht dit boek terugplaatsen.
 
De religieuze pilarenbijter die dit boek ter hand neemt en de titel “god spreekt vanuit de hemel” opmerkt, zal waarschijnlijk het even doorbladeren. Helaas, als die dan opmerkt dat ik niet schrijf over dezelfde god waarin hij gelooft, dan zal hij wellicht dit boek terugplaatsen.
 
Heeft het dan zin dat ik verder schrijf ? Als het boek toch niet zal worden gelezen, waarom zou ik enige inspanning doen om verder te schrijven? Toch heeft het zin. Ik geloof immers dat er mensen zijn met een open geest. Ik geloof dat er mensen zijn die over de bereidheid beschikken om nieuwe ideeën op te nemen, deze te laten inwerken om er dan uit te halen wat voor hen interessant, leerrijk en verruimend is. Dus, ik ga verder, met de vele steun van mijn lief vrouwtje.
 
Tot deze mensen richt ik mij. Ik spreek hen aan met het vocatief woord “sapientes”, wat Latijn is voor “wijze mensen”.

 
Beste sapientes,
 
Dank u wel om dit boek te lezen, zo niet, enkel dit voorwoord.
 
Ik acht het nodig om eerst een voorwoord neer te schrijven, zodat je de bedoeling van dit boek zou kunnen begrijpen. (Vele schrijvers schrijven een voorwoord nadat ze het boek hebben geschreven. Ik doe het anders).
 
Enige tijd geleden begon ik Latijn te studeren (ik volgde Latijn-Grieks op de middelbare school), Griekse mythologie te lezen en sterrenkunde te bestuderen. Waarom? Ik wist het aanvankelijk niet. Ik deed het omdat ik er zin in had. Nu begrijp ik waarom ik dit deed. Dit was nodig om dit boek enig fundament te geven. Ik wil enigszins weten waarover ik schrijf. Al de rest van mijn verhaal is zuivere inspiratie. Nee, géén fantasie!
 
Ik heb de intentie om via dit boek een duwtje te geven in het denkvermogen van jullie, beste sapientes. Een sapiens zal wellicht begrijpen dat de evolutie van de mensheid in wezen een evolutie is van het denkvermogen, een evolutie van het bewustzijn.
 
Heel lang geleden wist de oermens heel weinig over onze ruimte. Zijn voornaamste zorg was immers ‘overleven’. Al wat hij niet kende of kon verklaren, schreef hij eenvoudigweg toe aan een of andere god. Zo ontstonden talrijke goden: god van de zon, god van de geneeskunst, god van de oorlog, god van de bliksem, god van de donder … enz. enz. Ik heb het hier over de mensheid die in de fase van een instinctief bewustzijn leefde, waar dierlijk overleven belangrijker was dan al de rest en waar angst voor het onbekende (goden) kenmerkend was.
 
Geleidelijk werd dit instinctief denkvermogen begiftigd met een zaadje waaruit zeer langzaam, uiterst langzaam, het intellectueel denkvermogen werd geboren. Ondanks vele tegenkantingen, veroordelingen en folteringen bleef het intellectueel bewustzijn toch verder evolueren. Om een voorbeeld te geven denk ik aan Pasteur die met zijn microben en virussen als een ketter werd beschouwd. Ziekte werd in zijn tijd immers beschouwd als een ‘straf van God’. Pasteur zei: Nee! Het zijn virussen die ons ziek maken.
 
Dit intellectueel denkvermogen heeft niet opgehouden te evolueren. De tijd is nu gekomen om naar een nog hoger bewustzijn te groeien. Dit noem ik het intuïtief bewustzijn. Het zaad is reeds gelegd bij velen. Helaas, enkele onder jullie, beste sapientes, weigeren nog verder te evolueren en houden zich krampachtig vast aan het intellectueel bewustzijn. Dit doen zij waarschijnlijk uit schrik om hun logisch denken te veronachtzamen. Nochtans, het intuïtief bewustzijn zal de mensheid doen ervaren dat er naast het logisch denken nog een andere soort denken bestaat. Evolutie kan men immers nooit tegenhouden.
 
Logisch convergerend denken is een horizontaal denken. Het is een denken in een lijn van verleden – heden – toekomst. Analoog divergerend denken is een verticaal denken, waar het denkvermogen opwaarts is gericht naar boven. Kijk dus omhoog!
 
Een sapiens weet immers dat een rechte lijn niet bestaat. Hij weet dat een rechte lijn een deel is van een cirkel. We leven immers in een sferisch geheel. Op die manier komt het beginpunt van de horizontale lijn, het verleden, dus samen met het eindpunt van de horizontale lijn, de toekomst. Zo ontmoeten verleden en heden elkaar in het hoger gelegen punt: het heden.

 
Dit verticaal denken is het intuïtief denken of geïnspireerd denken. Het is dus een opwaarts denken. Kijk dus omhoog!  Kijk naar de hemel vol met sterren en je zal de taal van god verstaan.
 
Oh ja, nu moet ik nog het begrip “god” omschrijven. Het is dit bewustzijn dat nog verder ligt dan het intuïtief bewustzijn. Na het instinctief bewustzijn komt het intellectueel bewustzijn. Na het intellectueel bewustzijn komt het intuïtief bewustzijn. Na het intuïtief bewustzijn komt het goddelijk bewustzijn. In feite zijn al deze vormen van bewustzijn allemaal goddelijk. Ik kan helaas niet verder schrijven over dit goddelijk bewustzijn, want ik ben nog zelf bezig met mijn ontwikkeling van het intuïtief bewustzijn.
 
Het boek is niet volledig. Het kan niet. Ten eerste, omdat de sterrenkundigen en astronomen het heelal nog niet volledig hebben ontdekt noch begrepen. Ten tweede omdat ik geen notie heb van wat de Arabieren ons hebben verteld. Arabieren hebben een bijzondere bijdrage geleverd in de ontdekking van onze ruimte. Laten we dat niet vergeten!
 
Het boek zal zo goed als mogelijk de ruimte beschrijven in het kader van mijn doelstelling. Dus kan ik het geen astronomisch boek noemen. Ik zou het eerder als een astrologisch boek beschouwen. Maar hier wil ik terstond enige duidelijkheid geven over astrologie. Ik heb dit jaren bestudeerd en ik moet bekennen dat er enige waarheid in verborgen zit, maar ook een grote leugen.
 
Ten eerste: astrologie deelt de dierenriem in 12 sectoren van 30°, wat eigenlijk onzin is. Bepaalde tekens zijn groter en andere zijn kleiner dan 30°. Ten tweede: astrologie zegt dat de zon in een bepaald teken staat. Niets is minder waar. De zon staat nooit in een teken. De zon beweegt zich in een zonnebaan, de ecliptica. De tekens staan weg van de zon, heel ver weg zelfs. Ten derde: in de astrologie houdt men geen rekening met andere sterrenbeelden, zoals de Grote Beer, de kleine Beer, zelfs niet met Ophiuchus of de Slangendrager die ter hoogte van de dierenriem staat, meer bepaald tussen de rechte klimming 15u58m en 18u42m en declinatie +14  -30. De zon doorloopt dit teken van 30 november tot 18 december. Er zijn namelijk 13 tekens in de dierenriem, en geen 12. Ten vierde: ze houdt geen rekening met Sirius, de Hondster, de Allerhoogste Ster.
 
Dit zijn al redenen genoeg om de ontoereikendheid van astrologie te verklaren. Ik wil hier geen kritiek geven en jullie aansporen tot ongeloof in astrologie. Ik wil hiermee de astrologen aanmoedigen om verder onderzoek te doen en hen niet doen geloven dat ze de waarheid in pacht hebben.
 
De zon staat centraal in ons zonnestelsel en daarom zal ik beginnen met de beschrijving van de zon. Via de zon spreekt god tot ons. De zon heeft ons iets te vertellen. De zon staat symbool voor ons denkvermogen, het ‘ik’. De zon staat dus wel centraal! Ons denkvermogen is alles bepalend! Copernicus heeft toen ook met dit heliocentrisch idee (de zon staat centraal) een stok in het hoenderhok van de katholieke sekte geworpen. Zoals de zon centraal staat, zo ook staat ons denkvermogen centraal. Rond de zon draaien heel wat planeten. Deze planeten zijn de hoedanigheden van ons denkvermogen. Deze hoedanigheden zullen worden beschreven aan de hand van Griekse mythologie.
 
Ons zonnestelsel staat niet alleen in de ruimte. Ze staat in verbinding met andere stelsels, met de Grote Beer … en tal van andere sterren en sterrenbeelden … tot uiteindelijk met Sirius, symbool voor het Hoogste Denkvermogen of het Denkvermogen van Shamballa, de Grote Wil-ten-Goede. Vanaf nu schrijf ik het woord god met een hoofdletter. God is dus een Hoger Denkvermogen, een Hoger Bewustzijn die we niet kennen en die achter het intuïtief denkvermogen ligt. Is het goed dat ik God met een hoofdletter schrijf? Ik heb het dus niet over de katholieke sektarische, vinger wijzende god, die oordeelt of je naar hemel of hel zult gaan! Ik heb het niet over die god die vele slachtoffers heeft gemaakt, bloederige oorlogen heeft doen ontstaan (denk aan de kruistochten!). Zoals prof. Vermeersch schreef: “God heeft bloed aan zijn vingers!”
 
Verder zal ik in mijn verhaal duiden hoe clever enkele sapientes uit de oudheid waren. Het waren enkelingen. Intuïtief beschreven ze de sterrenbeelden en hun betekenis. De Griekse mythologie getuigt hiervan. Heb je al eens afgevraagd waarom Castor en Pollux van het teken Tweelingen zo ver van elkaar staan en waarom de ene helderder is dan de andere? Astronomen verklaren dit door beschrijving van hun magnitude (helderhei) en hierin hebben ze zeker gelijk. Maar de vraag is: waarom hebben deze sterren een verschillende magnitude? Heb je al eens de vraag gesteld waarom Spica van het teken Maagd een dubbelster is (twee sterren die dicht bij elkaar liggen)? Heb je al eens de vraag gesteld waarom Regulus van het teken Leeuw vooraan staat en zo helder is? Op dergelijk vragen zal in het boek een antwoord worden gegeven. Het is immers God die spreekt vanuit de hemel.
 
Als we niet luisteren naar Gods taal, de sterrenhemel, dan zullen we moeten ervaren wat we moeten ervaren. Je kent wel de spreuk: “Wie niet horen wil, moet voelen”. De mensheid zal ervaren en voelen en zal pas dan horen. Hopelijk neemt het aantal sapientes, die bereid zijn ook verticaal te denken, toe. Zo kan veel onnodig leed worden voorkomen.
 
Succes,
Stefaan.
 
 
Nu richt ik me tot de non-sapientes. Dezen noem ik ‘caeci’ of ‘blinden’. Vaak zijn dit naieve goed gelovigen en aanhangers van een of andere religieuze sekte. Atheïsten zal je er niet veel in vinden, want meestal behoren zijn tot de sapientes die over een intellectueel bewustzijn beschikken.
 
 
Beste caeci,
 
Veel ga ik jullie niet vertellen, gezien jullie kiezen om doof en blind te blijven. Maar dit ene kan ik niet nalaten te zeggen en ik hoop dat jullie er in slagen om hierover na te denken: “Jullie zien slechts een deel van het geheel.”
 
Succes,
Stefaan.
 
 
Ps. Ik zal dit boek pas laten verschijnen enkele jaren voor mijn sterfdatum. Maar dit voorwoord laat ik reeds publiceren. Intussentijd kan ik nog wat bijwerken en foutjes verbeteren. Tja, wanneer is een boek af? Nooit zeker? Wanneer is iets volbracht? Als men dood is, hoewel het leven, wat we in wezen zijn, onsterfelijk is. Enkel de vorm is vergankelijk, het leven zelf niet. Ook in onze ruimte sterven er sterren en worden er nieuwe geboren. Maar het leven blijft.


Bookmark and Share

2 Opmerkingen
marielle
2017-08-30 09:37:14
prachtig ! sterf maar snel, zo kan ik het lezen, haha.. dus, als je boek gepubliceerd wordt weet ik dat je hier nog een paar jaar rondloopt.. heb je er zicht op ? deze vraag boeit mij... stel dat je je vervaldatum in deze verpakking kent.. schitterend toch ! dit onderwerp komt trouwens aan bod in le tout nouveau testament van Jaco v Dormael, al gezien ? als je nog stukken geschreven hebt, en je zoekt een ghostreader, dit spook hier is kandidaat ! goddelijke groetjes
Leukermet2
2017-08-30 11:31:06
dag marielle, dank voor je mail. Ja, ik heb zicht op de vervaldatum. Trouwens, astrologie is een wetenschap die nog in ontwikkeling is en voorspellingen zijn nooit 100 % betrouwbaar. Dus hou ik het voorlopig voor mezelf. Ik heb de film 'le nouveau testament' gezien en vond die schitterend. Ik hou je aanbod als ghostreader in gedachten. Ik stuur je het hoofdstuk van 'de zon' op. Hou dit voor jezelf, want dit hoofdstuk is nog aan veranderingen onderhevig, dus nog niet definitief.


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu